Udlejning

____

Tømrerfirmaet Hansen & Ustrup udlejer bukkestillads samt foldestillads ud til privat folk.

Vi har valgt at gøre det muligt at leje stillads af Tømrerfirmaet Hansen & Ustrup da det kan give ”Gør det selv manden” muligheder for at komme op og male sit udhæng/galv samt stern, andre håndværksmessiggørelsel, uden at sætte sikkerheden på prøve. I Danmark sker der cirka 17.000 ulykker for ”Gør det selv manden” enten hvor faldulykker er indblandet.

Derfor tilbyder Hansen & Ustrup at uleje stillads til fornuftig penge, samt sikkerheden er i top.

Man kan enten hente, få leveret eller vi kommer og opstiller det.

BUKKESTILLADS 

Udlejning af stillads op til 60 meter:

Pr. bukkestillads 30×120 cm. Højde 1,10–1,90 meter
Minimumsleje = 5 dage
10 kr. pr. dag.

Pr. Aludæk 50×305 cm. Max. belastning 300 kg/m2
Minimumsleje = 5 dage
10 kr. pr. dag.

Pr. forlængere 30×120 cm. Højde 1 meter
Minimumsleje = 5 dage
5 kr. pr. dag.

BUKKESTILLADS 

Udlejning af stillads op til 60 meter:

Pr. bukkestillads 30×120 cm. Højde 1,10–1,90 meter
Minimumsleje = 5 dage
10 kr. pr. dag.

Pr. Aludæk 50×305 cm. Max. belastning 300 kg/m2
Minimumsleje = 5 dage
10 kr. pr. dag.

Pr. forlængere 30×120 cm. Højde 1 meter
Minimumsleje = 5 dage
5 kr. pr. dag.

FOLDESTILLADS 

Professionelle rullestillads til gør det selv manden.

Arbejdshøjde op til 6,30 mtr – Stilladshøjde op til 5,40 mtr 

Gulvhøjde op til 4,30 mtr – Platformsstørrelse 0,7 x 3,00

Arbejdshøjde 4,30 mtr – Leje 80 kr. pr. dag – minimumsleje er 5 dage

Arbejdshøjde 5,30 mtr – Leje 100 kr. pr. dag – minimumsleje er 5 dage

Arbejdshøjde 6,30 mtr – Leje 150 kr. pr. dag – minimumsleje er 5 dage

Arbejdshøjde 7,30 mtr – Leje 180 kr. pr. dag – minimumsleje er 5 dage

Arbejdshøjde 8,30 mtr – Leje 225 kr. pr. dag – minimumsleje er 5 dage

Arbejdshøjde 9,30 mtr – Leje 250 kr. pr. dag – minimumsleje er 5 dage

LEJEBETINGELSER 

§ 1
Der beregnes leje pr. kalenderdag (pr. dato). Der regnes med en 8 timers arbejdsdag. Derfor er det mest økonomisk at leje fra morgenstunden. Arbejdes der ud over 8 timer, betales der 1 dags ekstra leje pr. påbegyndt 8 timer.

§ 2
Lejemålet betragtes som påbegyndt den dato, det lejede afgår fra lager. Lejemålet løber til og med den dag, det ankommer på udlejers lager. Finder aflevering sted inden kl. 7.30, beregnes der leje til og med dagen før. Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og tidspunkt, er udlejeren berettiget til at udleje til anden side. Med mindre andet er aftalt om lejeperioden, er lejer på udlejers anfordring pligtig til at aflevere det lejede med dags varsel. Sker aflevering ikke, er udlejeren berettiget til selv at foretage afhentning for lejers regning.

§ 3
Fragt- og transportomkostninger til og fra lageret betales af lejeren. Fragtbrev eller lignende fra f.eks. jernbane, fragtmand, post eller skib betragtes som kvittering for, at materialet er leveret til lejeren.

§ 4
Lejeren bærer risikoen for det lejede i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade af en hvilken som helst årsag, der i lejetiden tilføjes det lejede. Lejeren er forpligtet til at betale forsikring. Det lejede er kaskoforsikret af Del-Pin A/S under hele lejeperioden. Forsikringspræmie og selvrisiko betales af lejer. Ud over selvrisikoen er der mulighed for forsikringsselskabet at kræve regres over for lejer. Dersom det lejede bortkommer, ikke afleveres eller afleveres så ødelagt, at reparationsomkostningerne af udlejer skønnes at ville overstige en ny dagspris, betales erstatning med ny dagspris. Iøvrigt betaler lejeren reparationsomkostninger efter regning. Det lejede skal afleveres i rengjort stand. Er rengøring nødvendig, betaler lejeren herfor efter regning. Lejeren betaler leje for den tid, der medgår til reparation og rengøring. Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede.

§ 5
For skade, det lejede måtte påføre 3. mand i lejeperioden, bærer lejeren alene ansvaret. Lejeren bærer selv risikoen for ethvert tab, der måtte kunne henføres til det lejede, herunder lejerens forsinkede levering af en ydelse, driftstab m.v.

§ 6
I lejeperioden sørger lejeren selv for vedligeholdelse af det lejede

§ 7
Det lejede må af lejeren kun opbevares/anvendes på aftalt plads og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke fjernes her fra, bortset fra transport fra og til udlejeren. Sker opbevaring/anvendelse anderledes end anført ved nærværende bestemmelse, betragtes lejeforholdet som misligholdt. Udlejer er herved berettiget til på egen hånd at tage det udlejede tilbage for lejers regning til at og tage det udlejede tilbage ved en umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens regler. Det lejede må ikke installeres eller anbringes på sådan måde, at det kan henføres som tilbehør til fast ejendom og dermed blive omfattet af panterettigheder. Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det lejede.

§ 8
Hvor intet andet er aftalt, betales lejen kontant. Ved betaling senere end det af udlejeren fastsatte betalingstidspunkt, betaler lejeren renter med 2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid værende restbeløb. Udlejeren er til enhver tid berettiget til at kræve depositum enten forud for et lejemåls begyndelse eller som vilkår for et lejemåls fortsættelse.

§ 9
I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt er udlejer berettiget til at tage det lejede tilbage ved en umiddelbar fogedforretning.

§ 10
Lejeprisen er excl. moms og forbrugsmaterialer

§ 11
Forsikringsbetingelser. (uddrag): Forsikringstager: Tømrerfirmaet Hansen & Ustrup I/S. Dog indtræder lejer i forsikringstagers sted med hensyn til betaling af præmie, selvrisiko og evt. regres.

Der gøres opmærksom på, at i tilfælde af brand, tyveri, hærværk eller lignende ophører lejemålet ikke før den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse er afleveret til Tømrerfirmaet Hansen & Ustrup I/S

Præmie: 7% af listepris, betales af lejer.

De angivne priser er ekskl. moms og 7% forsikring. Priserne er gældende fra 01.01.2011.

Der tages forbehold for ænderinger og trykfejl.

Forsikringstager:
Tømrerfirmaet Hansen & Ustrup I/S

Dækning:
Brand-, tyveri-, hærværk- og vandskade på udlejningsmateriel, udlejet i Danmark. Desuden er enhver pludselig udefra kommende skade på materiellet dækket.

Betingelser:
Standard. For at opnå forsikringsdækning, skal ethvert tyveri og/eller hærværk straks anmeldes til politiet.

Undtagelser:
A) Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade, der forvoldes under indfyldelse af beruselse og lignende (narkotika m.v.)
B) Driftstab og/eller andet direkte tab ved direkte og/eller indirekte skader (strejker m.m)
C) Forsikringen dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner eller lignende.
D) Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstand af jorden.
E) Forsikringen dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i jorden, uanset årsagen hertil.

Forbehold:
Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.

Præmie:
7% af listepris, betales af lejer.

Selvrisiko:

listepris Selvrisiko
Kr.                  1 – 10.000 25 % af maskinens listepris
Kr.         10.001 – 20.000 Kr.               5.000
Kr.         20.001 – 75.000 Kr.             10.000
Kr.         75.001 – 200.000 Kr.             15.000
Kr.       200.001 – 400.000 Kr.             20.000
Kr.       400.001 – 600.000 Kr.             25.000
Kr.       600.001 – Kr.             30.000

KONTAKT OS

3 + 6 =